05/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Nền tảng Ultrahuman

1.850.000 
10/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản ABA English (Nâng cấp chính chủ)

1.100.000 
10/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản AnkiMobile Flashcards

150.000 
10/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Busuu Premium Plus (1 năm)

190.000 
01/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Codecademy Pro (1 năm)

575.000 
05/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Coursera Plus

2.450.000 
01/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản DataCamp Premium 1 năm

750.000 
15/04/20241.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Doulingo Plus (1 năm)

560.000 
11/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Elsa Speak Pro (1 năm, Vĩnh viễn)

650.000 850.000 
10/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Grammarly Premium

350.000 
05/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Linkedin Learning Business

500.000 1.500.000 
01/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài Khoản Linuxacademy 1 năm

600.000 
05/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản MasterClass

650.000 1.200.000 
11/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Memrise Pro (1 năm)

300.000 
10/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Oxford Advanced Learner’s Dict (OALD 10)

200.000 
10/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Oxford Dictionary of English

07/09/20231.0.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Placeit

450.000 750.000 
09/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Quillbot Premium

450.000 
06/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài Khoản Quizlet Plus

450.000 
06/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Scribd Premium

160.000 300.000 
06/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản SkillShare Premium

250.000 
13/07/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài Khoản Skillshare Starter

300.000 
10/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản StudyPhim

200.000 
10/12/20231.0

Phần mềm & Tiện ích bổ trợ cho Học tập

Tài khoản Turnitin (30 lượt check mỗi ngày)

720.000 
.
.
.