08/09/20231.0.0

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản AAP Pediatric Care Online

420.000 
08/09/20231.0.0

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản Access McGraw-Hill Medical

400.000 500.000 
24/06/20196.2.00

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản Anatomy & Physiology

180.000 
22/01/20225.0.11

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản Essential Anatomy 5

150.000 
24/04/20242023.04.011

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản Human Anatomy Atlas

150.000 
14/08/20237.8.2

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản Lexicomp bản quyền

470.000 
22/09/20229.0.50

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản Muscles & Kinesiology

180.000 
05/02/20201.1.06

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản Physiology & Pathology

150.000 
10/08/20161.0.42

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản tải Informed’s Emergency & Critical Care Guide

150.000 
29/08/20237.31.1.2

Phần mềm tiện ích cho lĩnh vực y tế

Tài khoản VisualDx bản quyền

470.000 
.
.
.